Intentieverklaring

Bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten voor hoofd­ en of handuitzendarbeid. (Overeenkomstig de wet van 24/07/87, B.S. 20/08/87)

De kandidaat­uitzendkracht meldt het uitzendkantoor, dat aanvaardt, zijn bedoeling uitsluitend tijdelijke arbeid te verrichten op een overeen te komen ogenblik via specifieke contracten voor uitzendarbeid. Deze zullen enkel van bepaalde duur, voor een duidelijk omschreven werk of ter vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst of beëindigd is, zijn.

Hierna geeft TopAngels enkele richtlijnen teneinde een goede samenwerking te waarborgen:

  1. Het arbeidscontract dient onmiddelijk na aanbieding te worden ondertekend; digitaal of (via Unified post) of manueel
  2. Bij een arbeidsongeval dient de uitzendkracht onmiddellijk telefonisch het plaatselijk TopAngels kantoor teverwittigen en het bedrijf waar hij of zij wordt tewerkgesteld. De nodige documenten dient u eerst te komen afhalenvooraleer u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat voor de behandeling van de kwetsuren.
  3. Bij ziekte dient de uitzendkracht TopAngels vóór het aanvangsuur, dit ook bij afwezigheid, telefonisch te verwittigen en/of zelf het bedrijf te verwittigen. Het doktersbriefje moet op het TopAngels kantoor zijn binnen de 48 uren na de aanvang van het ziekteverlet.
  4. Bij afwezigheid op het werk om eender welke reden, dient de uitzendkracht het TopAngels kantoor te verwittigen tussen 8u30 en 9u30 en/of zelf het bedrijf telefonisch op de hoogte te stellen.
  5. De kandidaat-uitzendkracht erkent te zijn ingelicht over het feit dat er een minimale forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 11,11% moet worden toegepast op de lonen die eventueel door de vennootschap verschuldigd zullen zijn. Er zal standaard een bedrijfsvoorheffing van 18% toegepast worden op de lonen die eventueel door de vennootschap verschuldigd zullen zijn. Op vraag van de werknemer kan er een hogere of lagere bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Indien u een hoger of lager percentage wenst, gelieve dit hierna te noteren: .....................%.

Maatschappelijke zetel: TopAngels * Atomiumlaan 1 bus 30 * 1020 Brussel 2 * * bernard.hensmans@retailangels.com * Ondernemingsnr: 0633623794 * BTW : 633623794 * RSZ: 097191508457 Erkenning : VG 2126/UC ­ Erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nummer: 00120­406­20151022 ­ Erkenning : W. DISP. 1138 BE24 0017 5926 3738 * BIC GEBABEBB Wetsverz. Vivium 410012232 * Kinderbijslag Mensura Kinderbijslag vzw 56017 * EDPB Mensura 6038376 * R.J.V.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKNEMERS EN DE WERKZOEKENDEN

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/documents/16195/34537/Rechten+en+plichten.pdf/da24049e-acc1-4cc2-88bb-c550152fc1ca